അഭികാമ്യമായ നൂതന സംരംഭങ്ങൾ

വിദേശത്തു നിന്ന് തിരികെയെത്തുന്ന മലയാളികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇതിനോടകം ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം. അവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി സർക്കാർ തലത്തിലും സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ വഴിയും വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യ പ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്നവർ, ബിസിനസ് ഉപേക്ഷിച്ചു വരുന്നവർ, പ്രൊഫഷണലുകൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഴിവുകളും അഭിരുചിയും അനുഭവസമ്പത്തുമുള്ളവരുടെയുംസാമ്പത്തികമായി പല നിലവാരത്തിലുള്ളവരുടെതുമായ ഒരു ഗണമായിരിക്കുമല്ലോ തിരികെയെത്തുന്നത്.അവരിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന്  മാത്രമേപുതിയ ഒരു തൊഴിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നേടാൻ അവസരമുണ്ടാവൂ എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. വലിയ മുതൽ മുടക്കില്ലാത്തവയും എന്നാൽ വിജയസാധ്യതയുള്ളവയുമായ സ്വയം…

Read More

കർമ്മണ്യേ വാധികാരസ്തേ.. .. P2P വായ്പാ വേദി.

കലിയുഗത്തിൽ പുണ്യ പാപ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ അനുഭവിക്കുമാറ് ഭഗവൽ സങ്കൽപം. കൃപാലുവായ ഭഗവാൻ ഒരു സൌകര്യം അനുവദിച്ചു. പുണ്യ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ശീഘ്രം അനുഭവിക്കാം, പാപ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ വൈകി അനുഭവിക്കാം. ഫലത്തിൽ ഇച്ഛയില്ലാതെ അനുവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മം നിഷ്കാമ കർമ്മം. അതു മാത്രം മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗം. വായ്പാ ദാതാവിനേയും വായ്പാ ഭോക്താവിനേയും പിടുപി വേദി നിഷ്കാമ രൂപേണ വിർച്വൽ ആയി കൂട്ടി മുട്ടിക്കുന്നു. പണം ഇടപാടുകൾ അടക്കം എല്ലാ പ്രക്രിയകളും ഡിജിറ്റൽ ആയി മാത്രം…

Read More